IVEK

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Õiglase ülemineku toetusmeetmed

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Pressiteade

22.06.2022

Õiglase ülemineku fondi kõige suurema eelarvega meede on suunatud suuremahuliste ja kliimaneutraalsuse põhimõtetest lähtuvate investeeringute elluviimiseks, mis aitavad mitmekesistada Ida-Virumaa majandust, arendada uut kõrge lisandväärtusega tootmist ning luua seeläbi maakonda uusi töökohti ja väärtusahelaid.

 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on toetus kavandatud ettevõtete vajadusi tervikuna arvestavalt ning seda on võimalik samaaegselt taotleda nii uue tootmise rajamiseks kui ka teadus-, või arendustegevuse läbiviimiseks. “Ida-Virumaa on tohutult suure majanduspotentsiaaliga piirkond, kus luua innovatsiooni ja suurendada läbi investeeringute muuhulgas digitaliseerimisse ning automatiseerimisse lisandväärtust. Juba täna on Ida-Virumaale tehtud mahukaid välisinvesteeringuid, mis näitab piirkonna atraktiivsust ka rahvusvahelistele ettevõtetele. Toetus hoogustab regionaalset arengut ja erinevatest sektoritest ettevõtete kasvu, millest on palju võita nii kitsamalt piirkonnal kui ka Eestil tervikuna. Toetused aitavad kasvatada ka valdkondlikku laiapõhjalisust uute tehnoloogiate välja arendamisel, mis ergutab talentide liikumist Ida-Virumaale ja ettevõtlusklastrite tekkimist. Tugevad regionaalsed ettevõtluse tuiksooned on Eesti majanduse kasvumootor täna ja tulevikus,” ütles Sutt.

 

Toetuse kavandatud eelarve on 153 miljonit eurot, millest toetatakse perioodil 2022–2026 eeldatavalt vähemalt 20 suurprojekti elluviimist ja 1000 uue töökoha loomist Ida-Virumaal. Toetuse maksimaalne summa sõltub projekti kogumahust, tegevustest ja kavandatud tulemustest ning jääb reeglina vahemikku 500 000 eurot kuni 19 miljonit eurot.

 

Rahandusministeeriumi õiglase ülemineku koordinaatori Ivan Sergejevi sõnul tuntakse Ida-Virumaal üleminekufondi vastu suurt huvi, mis ennustab suurinvesteeringute meetmele hoogsat rakendust. „Hoolimata ärevatest aegadest on viimaste kuudega huvi investeeringute vastu kasvanud, sest ehkki mõned ettevõtted on otsustanud oma projektid piirkonnas esialgu peatada, on uued huvilised kohe peale tulnud. Selle pärast on tänuväärne, et valitsus lubas avada meetme teatud tingimustel enne õiglase ülemineku kava lõplikku heakskiitu Euroopa Komisjoni poolt,“ märkis Sergejev.

 

„Eesti kui ka Ida-Virumaa on atraktiivne asukoht nii Eesti ettevõtetele kui ka olemasolevatele ja uutele välisinvestoritele. Õiglase ülemineku toetusmeede aitab ühtlasi meelitada rohepöördele olulisi rahvusvaheliste ettevõtete suurprojekte ja tuua Eestisse seeläbi välisinvesteeringuid, mis tähendavad nii Eesti kui ka Ida-Virumaa majanduslikule arengule väga palju ning aitavad mitmekesistada siinset ettevõtluskeskkonda, mis omakorda suurendab Eesti majanduse konkurentsivõimet piirkonnas. Kõrge lisandväärtusega ja kapitalimahukad projektid meelitavad ühtlasi ka talente Ida-Virumaale ning aitavad luua rohkelt töökohti,“ sõnas EASi ja Kredexi ühendorganisatsiooni juhatuse esimees Lauri Lugna.

 

Ida-Virumaa ettevõtluse investeeringute toetus on rahastatav õiglase ülemineku fondist, mistõttu on lõplike rahastusotsuste tegemise eeldus Euroopa Komisjoni heakskiit Eesti poolt juunis esitatud õiglase ülemineku territoriaalsele kavale (eeldatavalt 2022. aasta sügisel). Seega on Ida-Viru maakonda investeerimisest huvitatud ettevõtetel võimalik end peagi registreerida Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusse eelnõustamisele ja esitada ametlikud taotlused, kuid rahastusotsuse saamiseks tuleb esmalt ära oodata eelnimetatud kõrvaltingimuse täitumine.

 

Määruse tekstiga saab tutvuda Riigi Teatajas uuel nädalal.

 

Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu poolt loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 energia- ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega.

 

 

Täpsem info: Ida-Virumaa.

ÕÜF kava ettevalmistamisel on Eesti korraldanud laiapõhjalise partnerluse, võttes arvesse fondi eripärasid:

 • Piirkondlikul tasandil on Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) poolt loodud piirkondlik õiglase ülemineku platvorm , mille töösse on kaasatud umbes 50 kohalikku osapoolt;
 • Töösse panustavad ka mitmed võrgustikud, nagu nt piirkondlik teadusnõukogu, turismi- ja hariduse klastrid jne, annavad samuti panuse kava koostamisse.
 • Avalikud konsultatsioonid hõlmavad 2020.a suvel korraldatud arvamuskorjet, avalikke seminare, kirjalikke konsultatsioone, fookusgruppe, arutelusid sidusrühmadega, avalikku suhtlust ja teabe levitamist jne.
 • 28.-29.04.2021 – toimusid Õiglase ülemineku visioonipäevad. Osalejatele anti ülevaade regiooni ees ootavatest väljakutsetest, üleminekumõjude leevendamismeetmete hetkeseisust ning ülemineku raames piirkonnas avanevatest võimalustest.
  Vaata salvestust 
 • 05.03.2021 – Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja Rahandusministeeriumi veebiseminar   (485.49 KB, PDF)“Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik” (järelvaadatav);
 • 15.12.2020 – Õiglase ülemineku platvormi infoseminar (IVOL);
 • 16.09.2020 – Õiglase ülemineku platvormi kohtumine (IVOL);
 • 08.09.2020 – Õiglase ülemineku kavandamise avalikud arutelud Ida-Virumaal (keskkond, elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus) (veebis);
 • 27.08.2020 – Õiglase ülemineku kavandamise avalikud arutelud Ida-Virumaal (energeetika, ettevõtlus, tööturg, teadus-arendustegevused).(Narva kolledž);
 • 19.06.2020 – Ida-Viru maakonna õiglase ülemineku platvormi kokkusaamine Kohtla-Järvel (korraldaja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit). Lisainfo ja kokkuvõte (sh. vene keeles).

„Ida-Virumaa tegevuskava“ on arengudokument, mis toetab Ida-Virumaa kui majanduslikult ja strateegiliselt olulise regiooni arengut.

Ida-Virumaa tegevuskaval on riiklike arengu- ja tegevuskavade süsteemis toetava dokumendi roll. Tegevuskava kajastab keskvalitsuse tegevusi, mis on suunatud otseselt Ida-Virumaale lisaks üldisele üle riigiliselt tehtavate tegevuste foonile. Tegevuskava elluviimise eest vastutavad ministeeriumid ja nende allasutused ning teised osapooled vastavalt nende vastutusvaldkonnale. Tegevuskava rakendusplaani tegevused esitatakse regionaalse arengu tegevuskava rakendusplaani koosseisus. Tegevuste elluviimist ning tegevuskava eesmärkide täitmist seiratakse regionaalse arengu tegevuskava seireprotsessi raamistikus.

 

Ida-Viru tegevuskava uuendamine ja õiglane üleminek

Ida-Viru tegevuskava on hetkel uuendamisel. Tulemusena tekkiv “Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030” on jätkudokument Ida-Virumaa arengu kiirendamiseks „Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2014–2015“ ja „Eesti regionaalarengu strateegia 2014– 2020“ (ERAS 2020), alusel koostatud „Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020“-le.

Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030 lähtub Ida-Virumaa maakonna arengustrateegia koostamisel adresseeritud väljakutsetest ja eesmärkidest ning koondab endas keskvalitsuse tasandi tegevusi, mis on suunatud spetsiifiliselt Ida-Virumaale.

Seoses Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisega aastaks 2050, tuleb seni enim fossiilkütuste kaevandamisest ja kasutamisest mõjutatud piirkondadele (Eesti kontekstis Ida-Virumaa) ette näha tegevused kõiki ühiskonnagruppe õiglaselt kohtlevaks sujuvaks üleminekuks CO2 neutraalsele majandusele. Seega lähtutakse Ida-Virumaa tegevuskava koostamisel senisest enam vajadusest Ida-Virumaa majandus ümber korraldada kliimaneutraalsemaks ning anda ühtlasi vajalik sisend Ida-Virumaa õiglase ülemineku kavandamiseks.

 

Ida-Virumaa programm

Ida-Virumaa programm on ellu kutsutud Ida-Viru maakonna arengu tasakaalustamiseks  ülejäänud Eestiga. Programm panustab lisaks juba rakendatavatele toetusmeetmetele ja kavandatud investeeringutele Ida-Virumaa tegevuskava eesmärkide saavutamisse ning keskendub Ida-Virumaa tegevuskava 1. ja 2. tegevussuuna – ettevõtlus- ja elukeskkonna valdkonna arendamisele.

Kontakt

Tarmo Kivi, Regionaalpoliitika talituse nõunik
E-post: tarmo.kivi@fin.ee; tel: 611 3104

Taotlusvoorude avamine

Õiglase ülemineku fondi meetmete avamine on plaanitud 2022. a III kvartalisse.

Mõnede meetmete puhul on kaalumisel varasem rakendamine (eeldatavalt, hiliskevad), mis sõltub Euroopa Komisjoni tagasisidest, ministeeriumite valmisolekust ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise seaduse jõustumisest.

Vastavalt 04.03.2021 Vabariigi valitsuse kabineti otsusele, plaanitakse õiglase ülemineku fondi vahendeid jaotada kahe tegevussuuna vahele – „Mitmekesine ja nutikas ettevõtluse areng“ ja „Atraktiivne elukeskkond“.

Esimese tegevussuuna eesmärgiks on aidata ümber korraldada ja mitmekesistada Ida-Viru piirkonna majandust ja tööjõudu; teine tegevussuund käsitleb ülemineku sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja kogukondlikke aspekte. Tegevussuundade omavaheline osakaal on 80/20 ehk 80% vahenditest läheb ettevõtlusele ning 20% vahendites elukeskkonna toetamiseks.

Tegevussuunad

1

„MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG“

 1. Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (sh tööstus) – 153 mln €
 2. Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus – 50 mln €
 3. Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused ja -taristu – 25 mln €
 4. Väikeettevõtluse toetus – 15 mln €
 5. Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele – 5 mln €
 6. Täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses – 25 mln €.
2

TEINE TEGEVUSSUUND: “ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND”

 1. Kaugkütte lahti sidumine põlevkivist – 20 mln €
 2. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine – 10 mln €
 3. Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine – 5 mln €
 4. KOV investeeringud ÕÜF abikõlblikes valdkondades– 15 mln €
 5. Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks – 16,74 mln €

KOKKU 273 MLN €

KOKKU 66,74 MLN €

Meetmed
ESIMENE TEGEVUSSUUND: „MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG“
AVATUD EELNÕUSTAMINE

Suurim toetus
sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Omafinantseering  vähemalt 35%
Kogu toetussumma 153 000 000
Staatus Tulemas

 

Toetuse taotlemine on jooksev. Toetuse taotlemine avaneb eeldatavalt 20. juulil, info täpsustub.

EESSEISEV MEEDE

Meetmete ajakava

AKTIIVSED

Meede

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus
TULEMAS

NB! eelregustreerumine konsultatsioonile on avatud!

TEGEVUSSUUND I

MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG

Sihtrühm

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:

 • mäetööstus
 • töötlev tööstus
 • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
 • info ja side ettevõtlus
 • kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Periood:

xx.xx.xxxx-xx.xx.xxxx

Tähtaeg:

xx.xx.xxxx

Toetuse taotlemine on jooksev.
Toetuse taotlemine avaneb eeldatavalt 20. juulil, info täpsustub.

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

infolink

Meede

Sihtrühm

Periood

Infolink

MÖÖDUNUD